Вгору
ПРОЄКТ COVID-19 БІЗНЕС-КЛІНІКИ

Підтвердження форс-мажорних обставин

Звільнення від відповідальності за невиконання договірних чи інших зобов'язань;
Звільнення від відповідальності за невиконання договірних чи інших зобов'язань;
Відстрочка (розстрочка) виконання зобов'язань.
Відстрочка (розстрочка) виконання зобов'язань.

Які обставини відносять до форс-мажорних?

circle_rotate

Форс-мажорні обставини — це надзвичайні, непередбачені й невідворотні за даних умов обставини, які знаходяться поза розумним контролем сторін.

Виняткові погодні умови та стихійні лиха:

Виняткові погодні умови та стихійні лиха:

епідемія, циклон, торнадо, сильний шторм, ураган, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, посуха, пожежа, просідання і зсув ґрунту.
Непередбачені ситуації, викликані діями третьої сторони:

Непередбачені ситуації, викликані діями третьої сторони:

військові дії або їх загроза, порушення громадського порядку, революція, страйки, піратство, саботаж, вибухи, аварії, пожежі тощо
Рішення органів державної влади:

Рішення органів державної влади:

заборона (обмеження) експорту/імпорту, санкції, ембарго тощо
Потрібна допомога? ми на зв`язку:
Зверніться до експертів палати

Юридична природа форс-мажору

circle_rotate

Термін «форс-мажор» (force majeure) в перекладі з французької означає «непереборна сила», проте в теорії вітчизняного права існує думка, що ці терміни не слід ототожнювати. Під поняттям «непереборної сили» слід розуміти стихійні природні явища, тоді як «форс-мажор» — категорія більш широка, яка крім природних явищ також може включати суспільно-політичні, соціальні та інші явища, які сторони самі визначають в договорі як підстави для невиконання зобов'язань на період їх дії

Згідно ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні і невідворотні обставини, які роблять об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо) , зобов'язань, передбачених  відповідно до законодавчих та інших нормативних актів, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозну загрозу такого конфлікту, включаючи серед іншого ворожі атаки, військові ембарго, дії іноземного ворога, загальну військову мобілізацію, військові дії, оголошену та неоголошену війну, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокаду, революцію, змову, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріацію, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізицію, громадську демонстрацію, блокаду, страйк, аварію, протиправні дії третіх осіб, пожежу, вибух, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані надзвичайними погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Ким повинен бути підтверджений факт
настання форс-мажорних обставин

circle_rotate

Відповідно до ч. 1 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» ТПП України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини і видають відповідний сертифікат. Порядок посвідчення форс-мажорних обставин визначено в Регламенті.

Проформа заяви про підтвердження форс-мажору за договірними зобов'язаннями (Форма 1)

Проформа заяви про підтвердження форс-мажору за податковими зобов'язаннями (Форма 2) для:

  • продовження граничних строків (ст. 102 Податкового кодексу України);
  • відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу (ст. 100 Податкового кодексу України).

Проформа заяви про підтвердження форс-мажорних обставин для списання безнадійного податкового боргу.

Проформа заяви про підтвердження форс-мажорних обставин, які зробили неможливим виконання зобов'язань для суб'єктів господарювання/фізичних осіб відповідно до законодавчих та інших нормативних актів.

Потрібна допомога? Напишіть нам!
Напишіть нам, ми передзвонимо та надамо більш детальну інформацію про
послуги, їх вартість та можливі варіанти обслуговування.
122 Б, пр. Московський, м. Харків, 61037, Україна
Будьте в курсі останніх новин!
Підписуйтесь на розсилку новин ХТПП
Розробка та просування сайту: