(057) 714-96-90 (057) 714-96-89 (067) 577-47-55
 61037, м.Харків, пр.Московський, 122 Б  info@kcci.kharkov.ua

Підтвердження форс-мажорних обставин

У господарській діяльності підприємств і підприємців нерідко виникають ситуації, коли одна із сторін договору не може виконати свої зобов'язання з незалежних від неї причин і, для уникнення штрафних санкцій і інших видів відповідальності, посилається на форс-мажорні обставини.


 

Визнання форс-мажору - це основа для:
  • звільнення від громадянсько- і господарсько-правової відповідальності за невиконання умов договору;
  • відстрочення податкових і грошових зобов'язань.
Юридична природа форс-мажору

Термін "форс-мажор" (force majeure) в перекладі з французької означає "непереборна сила", проте в теорії вітчизняного права існує думка, що ці терміни не слід ототожнювати. Під поняттям "непереборної сили" слід розуміти лише стихійні природні явища, тоді як "форс-мажор" - категорія ширша, яка окрім природних явищ також може включати суспільно-політичні, соціальні і інші явища, які сторони самі визначають в договорі як основи для невиконання зобов'язань на період їх дії.


Згідно ч. 2 ст. 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні", форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні і невідворотні обставини, які роблять об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди і тому подібне),  зобов'язань відповідно до законодавчих і іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, озброєний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, діями іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена і неоголошена війна, дії громадського ворога, обурення, акти тероризма, диверсія, піратство, безлад, вторгнення, блокада,  революція, змова, повстання, масові безлади, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державного органу влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту і тому подібне, а також викликані надзвичайними погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зміщення грунту, інші стихійні лиха і тому подібне.

Які обставини відносять до форс-мажорних?
  • Виняткові погодні умови і стихійні лиха (епідемія, циклон, торнадо, сильний шторм, ураган, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, землетрус, посуха, пожежа, просідання і зрушення грунту).;

  • Непередбачені ситуації викликані діями сторони,яка не є стороною договору (військові дії або їх загроза, цивільні безлади, революція, страйки, піратство, саботаж, вибухи, аварія, пожежі і т. п.),

  • Законні і незаконні дії влади у т. ч. прийняття ними певних нормативних актів.

Укладення факту форс-мажору

Ким має бути підтверджений факт настання форс-мажорних обставин

Оплатить онлайн

Потрібна допомога? Напишіть нам!

Напишіть нам, ми передзвонимо і надамо детальнішу інформацію про послуги, що надаються, їх вартість і можливі варіанти обслуговування. 

Мащенко Наталія Вікторовна
Керівник юридичного відділу E-mail: nat@kcci.kharkov.ua
(057) 752-56-46
(057) 714-96-90